• უძრავი ქონების ბაზრის მონაწილეებისთვის სტაბილური ბიზნეს გარემოს შექმნა და განვითარება
• პროფესიული სტანდარტებისა და პროფესიული ეთიკის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება
• უძრავი ქონების სააგენტოს ხელმძღვანელების, უძრავი ქონების ბროკერების, უძრავი ქონების აგენტების, მშენებლების და დეველოპერების გუნდების პროფესიული დონის ამაღლება
• უძრავი ქონების ბაზრის მონაწილეებს შორის კომუნიკაციის განვითარება
• სახელმწიფო ორგანოებთან, საზოგადოებრივ გაერთიანებებთან, არაკომერციულ ორგანიზაციებთან კონსტრუქციული კომუნიკაციების დამყარება
• უძრავი ქონების ბაზარზე ინვესტორების, კლიენტების და მომსახურების მიმწოდებლების ინტერესების დაცვის ყოვლისმომცველი სისტემის შემუშავება
• სპეციალიზებული გამოფენების, კონგრესებსა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება და მონაწილეობის მიღება
• დახმარება უძრავი ქონების სექტორის ციფროვიზაციაში
© IARE.ORG.GE
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რეგისტრირებულია იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405669129