წევრობის ტიპები

ასოციაციის სრულუფლებიანი წევრი -
ორგანიზაციები და ფიზიკური პირები, საკუთრების, ორგანიზაციული და სამართლებრივი ფორმების მიუხედავად, არიან უძრავი ქონების ბაზრის ოპერატორები, რეგისტრირებული ან ფილიალები აქვთ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაშიპარტნიორი (ასოცირებული) წევრი -
ორგანიზაციები და ფიზიკური პირები, რომელთა საქმიანობა არ არის დაკავშირებული უშუალოდ უძრავი ქონების ბაზარზე ოპერაციებთან და მოქმედებენ მომიჯნავე ბაზრებზე/სფეროებში;

პარტნიორ (ასოცირებულ) წევრებს აქვთ იგივე უფლებები, რაც სრულუფლებიან წევრებს, საერთო კრებაზე ხმის უფლების გარდა და ეკისრებათ იგივე პასუხისმგებლობა.

უძრავი ქონების საერთაშორისო ასოციაციის წევრობის განაცხადი
© IARE.ORG.GE
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რეგისტრირებულია იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405669129